فنون مذاکره و تصمیم گیری

دوره آموزش فنون تصمیم گیری و حل مسأله

حل مسأله یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مباحثی است که سطوح مختلف مدیریت و حتی کارشناسان و سرپرستان بصورت روزانه با آن درگیر هستند. ف...

ادامه مطلب